SOCR ČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

  • Odchod mladých lidí může zastavit vznik nových pracovních míst přímo v místě bydliště
  • Výraznou roli v obnově komunitního života v odlehlých obcích hraje podpora cestovního ruchu a dotace z regionálních operačních programů

 

Praha 26. ledna 2017 – Obce v odlehlých oblastech České republiky se vylidňují, zejména kvůli odchodu mladých a vzdělaných lidí. Dochází proto ke ztrátě historických vazeb, tradic, kulturního dědictví a obecně vztahu k půdě, ke krajině a k venkovu. Vyplývá to ze studie, kterou na setkání s novináři představil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) společně s jejími autory, sociologem Tomášem Lebedou a marketingovým specialistou Tomášem Kantorem.

„Důvodem migrace mladších ročníků jsou neatraktivní životní podmínky. Chybí dostatečná dopravní obslužnost nebo je obtížné nalézt v regionu pracovní příležitosti. Ve výsledku tak v odlehlých obcích zůstávají pouze starší, méně vzdělaní lidé, přičemž chybí osobnosti schopné zabezpečit nezbytné funkce pro venkovskou komunitu,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR.

I z těchto důvodů je nezbytné problémy odlehlých venkovských oblastí řešit. „Samostatnou kapitolou je dlouhodobé vytváření občansko-společenských komunitních center v obcích. Zejména nyní, v době před skončením dotací z Evropské unie, je ale důležité zaměřit se na podporu plného využití rekreačního potenciálu těchto oblastí,“ vysvětlil Tomáš Kantor.

Odlehlé obce jsou už z principu znevýhodněny. Právě v podpoře nových pracovních míst přímo v místě bydliště spatřuje SOCR ČR jednu z hlavních možností, jak zvrátit nepříznivý trend vylidňování. Když obyvatelé nebudou muset cestovat do velkých měst za prací, je i větší pravděpodobnost toho, že budou chtít zůstat v obci.

 

 

„V současnosti se díky ekonomickému růstu drží nezaměstnanost na nízké úrovni. Dá se ale předpokládat, že s cyklickým hospodářským poklesem dojde opět k jejímu nárůstu. Ten byl v období poslední ekonomické krize v odlehlých venkovských oblastech mnohem výraznější a týkal se především lidí pracujících v dělnických profesích,“ zdůraznil Tomáš Lebeda, jednatel společnosti Lebeda Consulting.

Z výzkumu SOCR ČR vyplynulo, že klíčovou roli v boji proti vylidňování odlehlých obcí aktuálně sehrávají finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Dotace pak snižují nezaměstnanost v regionu, zejména za podmínky, že je k dispozici dostatečný lidský a sociální kapitál. Fondy pomáhají také celkovému ekonomickému růstu. Dále zvyšují veřejné investice a stimulují soukromé investice, čímž zvyšují poptávku po pracovní síle.

„Ve spolupráci se SOCR ČR se snažíme revidovat aktuální stav, kdy je podpora cestovního ruchu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zcela vyloučena. Naším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků působících v oblasti cestovního ruchu, speciálně pak udržení či zvýšení zaměstnanosti v takto podpořených subjektech tak, aby se podařilo zvrátit nepříznivý vývoj v hospodářsky problémových regionech České republiky,“ konstatovala Radka Bučilová, pověřená řízením odboru koordinace strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podle R. Bučilové bude možnost úpravy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v tomto směru s Evropskou komisí nadále diskutována.

„Velkou příležitost představuje lepší využití přírodního a turistického potenciálu jednotlivých lokalit. Je například známo, že vytváření ucelených destinačních komplexů s celoročním využitím je impulsem pro rozvoj dalšího podnikání v dané obci. Jde o jeden z klíčových výstupů výzkumu, který dává jasný návod, jakým směrem by měla jednotlivá ministerstva zaměřit svoji pozornost,“ doplnila M. Nováková.

Studie ve všech modelech jasně ukázala, že dotace regionálních operačních programů snižují nezaměstnanost a brání tak vylidňování. To se pozitivně projevilo na výši indexu stáří obyvatel jednotlivých obcí.

 

 

„Výsledky studie zapadají do kontextu podpor obcí, se kterými pracujeme. Už nyní jsme zaměřili podporu obcí v oblasti regionální politiky a politiky cestovního ruchu na celé území České republiky,“ sdělila Klára Dostálová, náměstkyně sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace lze podle K. Dostálové až do roku 2020 využít třeba na budování cyklostezek, výstavu základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, podporu místních akčních skupin, podporu výstavby místních komunikací, podporu spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Obce mohou profitovat také z podpory marketingových a propagačních aktivit krajských, oblastních i lokálních destinací cestovního ruchu, i když zde nemohou být přímými žadateli o dotace.

Prezentovaná studie neodpovídá na všechny otázky, pokud jde o zlepšení situace v obcích nacházejících se v odlehlých oblastech České republiky. Dává nicméně jasný návod, jakým směrem dále pokračovat. Je především na příslušných státních institucích, aby aktivní pomocí přispěly k zachování důstojných životních podmínek v odloučených lokalitách.

Výzkum „Predikce udržitelnosti zaměstnanosti v odlehlých venkovských oblastech v cestovním ruchu“ realizovaly pro SOCR ČR společnosti Lebeda Consulting (stanovení metodiky průzkumu a sběru dat, provedení sociodemografické analýzy a její vyhodnocení na identifikovaném souboru obcí) a AQE advisors (sběr a vyhodnocení vstupních dat).