Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlašuje druhý ročník otevřené výzvy pro návrhy dočasných uměleckých intervencí k realizaci na katastru periferních městských částí. Základním předpokladem je zájem o tvůrčí činnost ve vymezeném prostoru od června do prosince 2021 a schopnost představit Váš návrh a realizaci transdisciplinární komisi. TriangulUM 2021 je zaměřeno na umělecké uchopení tří vymezených lokalit v okrajových částech Prahy. Důraz je kladen na uchopení podstaty místa, na pomezí městského a vesnického prostředí a reaguje na současné i historické prostorové funkce širšího okolí v kontextu jejich urbanistických, environmentálních, kulturních a sociálních vazeb. Význam projektu TriangulUM 2021 spočívá v nabídce uceleného pohledu na diverzitu periferie Velké Prahy založené na komparaci tří městských části v trojúhelníku svírajícím centrum města. Navazuje tak na přerušenou tradici práce umělců a architektů s krajinou v nejširším slova smyslu. Cílem této výzvy je snaha o vyvolání pozitivní konfrontace s místními obyvateli i návštěvníky lokality.

Projekt TriangulUM 2021 pojímá tři katastrální území okrajových částí Prahy (Suchdol, Kbely, Lipence), kde si všímá třech charakterů: centra lokality (uzavřená zástavba, střet městského a venkovského rázu), nezastavěného území poblíž centra (park, sečený porost), místa na okraji/periferii (rozhraní volné přírody a kultivovaného území). Každé území vyžaduje odlišný umělecký či architektonický přístup, jinou uměleckou strategii (umělecké dílo ve veřejném prostoru, komunitní projekt, land art,
umělecký urbanismus, umělecký výzkum aj.). V každé z lokalit tak budou v jednom období probíhat tři realizace dočasných uměleckých intervencí, z nichž pro šest je vypsána otevřená soutěž.

Projekt vzniká v úzké spolupráci se zastupitely městských částí. Navíc podporuje transdisciplinární spolupráci umělců, architektů se širokou škálou institucí, organizací, správních subjektů a dalších odborníků. V neposlední řadě zohledňuje a rozšiřuje obsah obsah dokumentů Metodika podpory současného umění na území Prahy a Manuál umění ve veřejném prostoru, vypracovaných v letech 2018–2019

Navazuje částečně na ideovou koncepci předchozího roku – projektu CirculUM 2020, který se zabýval uměleckým výzkumem 5-ti lokalit na periferii.

https://umenipromesto.eu/data/soubory/18/open-call-triangulum-2021-t-9367.pdf